Hakk?m?zda

Metropol E?itim Kurumlar? 1995 y?l?ndan bugüne YÖS ve SAT s?navlar?na haz?rl?k alanlar?nda, ayn? zamanda yabanc? uyruklu ö?rencilere Türkçe ö?retimi (TÖMER) alan?nda düzenledi?i kurslar, yay?nc?l?k faaliyetleri ve dan??manl?k hizmetleri ile yüzbinlerce ö?rencinin gelece?ine yön vermesine katk?da bulunmu?; farkl? alanlardaki bir çok kamu kurumuna ve özel kurulu?a e?itim alan?nda hizmet vererek uzmanla?m??, edindi?i kurumsal kimli?i ile yurt içi ve yurt d???nda birçok merkezde ?ubeleri bulunan uluslararas? bir e?itim kurumlar? zinciridir.

Kurumlar?m?z; düzenledi?i kurslar, üretti?i yay?nlar ve rehberlik hizmetleri sayesinde s?navlarda üstün ba?ar?lar elde eden ö?rencilerinin kendisine verdi?i gururla; ayn? zamanda devlet kurumlar?, üniversiteler, okullar, uluslararas? kurulu?lar ve ?irketler vb. kurumlara verdi?i hizmetlerin sonucunda kazand??? güvenle, e?itim ö?retim alan?na bak?? aç?s?n? sürekli yenileyerek, kurumsal çal??ma anlay???n? faaliyet gösterdi?i tüm alanlarda kendisine görev edinmi?tir.

Kurulu?umuzdan bugüne kadar geçen zamanda biriktirdi?imiz deneyim ve edindi?imiz kurumsal bak?? aç?s?, hizmet verdi?imiz tüm alanlardaki her geli?meyi, zaman içerisinde daha da verimli ve üretken olabilecek ?ekilde de?erlendirmemizi ve i? anlay???m?z? sürekli yenilememizi sa?lam??t?r.

Kurumumuz gelecekte de ça?da?, bilimsel ve ilkeli bak?? aç?s?n? geli?tirerek sürdürecek, payla??mc? ve kat?l?mc? çal??ma anlay???yla ö?rencilere, ö?retmenlere, e?itim kurumlar?na ayn? zamanda da hizmet verdi?i tüm kurumlara katk? sunmaya devam edecektir.

Sayg?lar?m?zla.

 • 1995

  Kurulu?

  Üniversite ve liselere giri? s?navlar?na haz?rl?k alanlar?nda T.C. vatanda?? ve yabanc? uyruklu ö?rencilere hizmet vermek üzere kurulu?umuzu gerçekle?tirdik.

 • 1998

  Yay?nc?l?k sektörüne giri?

  Biriktirdi?imiz 3 y?ll?k deneyimin ve h?zl? geli?imin sonunda, vizyonumuzu geni?leterek yay?nc?l?k sektörüne ad?m att?k.

 • 2000

  Yurt içi ?ubelerimizin aç?l???

  Kurs hizmetleri ve yay?nc?l?k alan?nda elde etmi? oldu?umuz birikimi; Türkiye'de Adana, Samsun, Diyarbak?r ve K?r?ehir'de ?ubeler açarak devam ettirdik.

 • 2003

  Yabanc? uyruklu ö?renci at?l?m?

  Ülkemize olan yabanc? uyruklu ö?renci talebini art?rmak amac?yla, di?er alanlardaki faaliyetlerimiz ikincil plana alarak, kurs ve yay?nc?l?k sektörlerindeki bilgi ve birikimimizi YÖS (Yabanc? Ö?renci S?navlar?) alan?na yo?unla?t?rmaya ba?lad?k.

 • 2005

  Özelle?me ve yurt d???nda ilk temsilcilikler

  Özel ö?retim sektöründeki di?er alanlardan tamamen çekilerek, sadece yabanc? uyruklu ö?renciler ile yurt d???nda ö?renim gören T.C. vatanda?? ö?rencilerin Türkiye üniversitelerine kabul süreçlerinde hizmet vermeye ba?lad?k ve bu özelle?me sürecini Azerbaycan, Almanya ve ?ran'da ilk temsilciliklerimizi açarak devam ettirdik.

 • 2008

  Yabanc?lar için Türkçe aç?l?m?

  Yabanc?lar uyruklular için Türkiye Türkçe'si alan?nda, üniversiteler d???nda MEB'e ba?l? olarak sertifika ve diploma programlar? düzenlemeye yetkilendirilmi? ilk özel kurum olarak bir ilki gerçekle?tirdik. Ayr?ca yine bu alanda üniversiteler d???nda profesyonel olarak yay?n üreten ilk kurum olarak, binlerce yabanc? uyruklunun Türkçe ö?renmesine ve kültürümüzü tan?mas?na olanak sa?lad?k.

 • 2010

  Yurtd???ndan ö?renci kabul alan?nda tekle?me

  Hem kurs hizmetleri hem de yay?nc?l?k sektöründe ba?ar?larla geride b?rakt???m?z 15 y?l?n ard?ndan, yurtd???ndan ö?renci kabul alan?nda onlarca farkl? ülkeden ö?rencilere kurs ve dan??manl?k hizmetleri sunan, yüzlerce farkl? türde yay?n üreten bir kurum olduk. Binlerce ö?rencinin be?eni ve takdirini kazanarak bu alanda tekle?tik.

 • 2011

  Yurt içi ve yurtd???nda ?ubele?me süreci

  Yurt d???ndan ö?renci kabul alan?nda, on binlerce yabanc? uyruklu ve T.C. vatanda?? ö?rencinin gelece?ine yön vermesine katk?da bulunarak ula??lmas? güç ba?ar?lara imza att?k ve daha fazla ö?renciye hizmet sunabilmek amac?yla ?stanbul, Azerbaycan ve ?ran'da ilk resmi ?ubelerimizi açmaya ba?lad?k.

 • 2013

  Yurtd???ndan ö?renci kabul alan?nda yeni i?birlikleri ve uluslararas?la?ma

  Yurtd???ndan ö?renci kabul alan?nda kurs ve yay?nc?l?k sektörlerinde elde etti?imiz ba?ar?, kazand???m?z sayg? ve güven ile T.C. üniversiteleri, devlet kurumlar? ve ulusal & uluslararas? organizasyonlarla i?birliklerine giderek, bu kurumlara uluslararas? olarak dan??manl?k, yay?nc?l?k, organizasyon ve lojistik destek hizmetleri sunmaya ba?lad?k.

 • 2015

  Yurt içi ve yurt d???nda ?ubele?me sürecinde büyük ad?m

  Takdir ve be?eni ile geride b?rakt???m?z 20 y?l?n ard?ndan, yo?un istek ve talebe yan?t verebilmek ad?na yurt içi ve yurt d???nda ikinci ?ube at?l?m?n? gerçekle?tirdik ve yeni aç?lan ?ubelerimizle birlikte 5 ülke, 15 farkl? ?ehirde uluslararas? olarak hizmet vermeye ba?lad?k.

 • 2017

  ?ube a??m?z?n geni?leme dönemi

  2015 y?l?nda ba?latt???m?z uluslararas?la?ma ve ?ubele?me aç?l?m?m?z, 2017 y?l?nda da devam ederek yurt içi ve yurt d???nda aç?lan yeni ?ubelerimizle birlikte 7 ülke ve 21 ?ubeye ula?t?k.

Metropol Dan??manl?k ve Organizasyon Hizmetleri

Devlet ve vak?f üniversiteleri ile ulusal ve uluslararas? kurulu?lara organizasyon ve dan??manl?k deste?i.