Markalar?m?z

Metropol Kurslar?

YÖS – SAT  haz?rl?k ve Yabanc?lar için Türkçe kurs hizmetleri sunan kurulu?umuz.
http://www.metropolkurslari.com

Metropol Kurumsal

Yurtd???ndan ö?renci kabulü alan?nda üniversiteler, resmi kurumlar ve uluslararas? organizasyonlara hizmet sunan kurulu?umuz. www.metropolkurumsal.com

Künye

tarihce

?lkelerimiz

E?itlik, Bilimsellik, Kurumsall?k, Ça?da?l?k, Üretkenlik, Kat?l?mc?l?k, Liderlik, Yenilikçilik ve Dayan??ma

misyon

Misyonumuz

Mesleki ve akademik beklentileri kar??laman?n yan? s?ra bilgiyi üreterek ve deneyimlerini payla?arak; bilimsel de?erlerle e?itim ve ö?retimin geli?imine katk?da bulunmak.

vizyon

Vizyonumuz

Üst düzey e?itimi, ö?retim etkinlikleri; rehberlik ve dan??manl?k hizmetleriyle bireysel ve kurumsal beklentilere yan?t vermeyi sürdürerek, ulusal ve uluslararas? ölçekte tan?nan sayg?n bir e?itim kurumu olmak.

Metropol E?itim Kurumlar? ?ubeleri

0

Ülke

0

?ube

0

Y?ll?k Deneyim

0

Memnuniyet

?ubelerimiz